Kdo jsme - DDM Sluníčko Duchcov

Přejít na obsah

Kdo jsme

Dům dětí a mládeže Sluníčko

příspěvková organizace - školské zařízení - zřizovatelem je Ústecký kraj
Poslání DDM, jeho cíle a koncepce jeho rozvoje

Dům dětí a mládeže v Duchcově je školským zařízením pro neformální vzdělávání dětí, žáků a studentů a dalších zájemců. Jeho poslání spočívá nejen v naplňování volného času smysluplnými aktivitami v rámci zájmových útvarů i mimo ně, ale učí děti aktivnímu způsobu života, který není veden pouze konzumací kultury předkládané v médiích. Podporuje rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro osobní a občanský život. Náš Dům dětí a mládeže by měl v současné uspěchané době sloužit jako azyl oddechu a duševního odpočinku pro všechny příchozí. DDM Sluníčko je zařízení otevřené, poskytuje široké spektrum možností seberealizace dětem a mládeži bez rozdílu věku, pohlaví, národnosti či přesvědčení.
Hra je stará jako kultura a civilizace sama. Po dlouhá staletí patřila k tak všedním a samozřejmým věcem, že jí nikdo nevěnoval pozornost. Dnes víme, že hra má významný podíl na integarci jedince do společnosti, je to účinný terapeutický prostředek. Prostřednictvím tvořivých her a námětů můžeme přispět k tomu, aby dítě poznávalo okolní svět, své kamarády a samo sebe. Učíme děti naslouchat druhým lidem a komunikovat s nimi, rozvíjíme pohybové dovednosti, smyslové vnímání, jemnou i hrubou motoriku, tvořivé a výtvarné schopnosti, logické myšlení i myšlení obecně, hledáme talent v každém dítěti. Zájmová činnost je velmi důležitou součástí života každého jedince. Rozvoj talentu dítěte připravuje každého pro výkon budoucího povolání, získávání informací a učení vůběhu celého svého života.

Děti jsou náš svět


„U NÁS NAJDETE, CO HLEDÁTE

zábavu, kamarády, nové dovednosti,
bezpečí a profesionalitu,
realizaci svých nápadů a snů“


Naše zásady:
Nadstandard je standard
Snažíme se o to, aby naše produkty a služby, byly jiné než u ostatních
Máme radost, že se k nám děti  rádi vrací
Dáváme vždy něco navíc


Základní cíle DDM:

 • naplňovat volný čas dětí, žáků, studentů a ostatních zájemců zajímavými, podnětnými aktivitami učit děti trávit svůj volný čas formou aktivního odpočinku, rozvíjet jejich talent

 • napomáhat jejich profesní orientaci.

 • pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout základ pro jednání v situacích blízkých životu a praktické jednání

 • podporovat tvořivé myšlení, logické uvažování a nalézat řešení problémů

 • umožnit účastníkům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení

 • rozvíjet respekt kostatním, schopnost spolupráce a kooperace

 • vést účastníky k všestranné a otevřené komunikaci

 • rozíjet svébytné a zodpovědné osobnosti žáků a studentů, které plní své povinnosti a umí uplatnit svá práva

 • aktivně rozvíjet a chránit své fyzické i duševní zdraví

 • učit děti sounáležitosti, toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturním a duševním hodnotám

 • pomáhat účastníkům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti

 • učíme děti naslouchat druhým lidem a komunikovat

 • rozvíjíme pohybové dovednosti, smyslové vnímání, jemnou i hrubou motoriku, tvořivé a výtvarné schopnosti, logické myšlení i myšlení obecně, hledáme talent v každém dítěti.

Zájmová činnost je velmi důležitou součástí života každého jedince.
Realizací těchto cílů se Dům dětí a mládeže velmi významným způsobem podílí na primární prevenci negativních jevů ve společnosti (kriminalita mládeže, vandalství,...), sociální prevenci a protidrogové politice státu


Návrat na obsah